תנאי שימוש

תקנון משפטי
להלן תנאים של הסכם משפטי בינך ובין girlorboy4u ו/או מיכל נעים ו/או מי מטעמה (להלן girlorboy4u) בכניסה לאתר אינטרנט זה, בדפדוף ו/או בשימוש בו, הנך מאשר כי קראת והבנת תנאים אלה וכי הנך מסכים להיות מחויב לנהוג על פיהם ולציית לכל החוקים והתקנות הרלוונטיים. אם אינך מסכים לתנאים אלה, אל תשתמש באתר אינטרנט זה.

Girlorboy4u רשאית ללא צורך בהודעה, לשנות בכל עת תנאי שימוש אלה וכל מידע אחר הכלול באתר אינטרנט זה, על-ידי עדכון פרסום זה. בנוסף, girlorboy4u רשאית לערוך שיפורים או שינויים במוצרים, בשירותים או בתוכניות המתוארים באתר זה, בכל עת וללא צורך בהודעה.

כללי

אתר זה וכל התוכן הכלול בו – אין להעתיקם, לשכפלם, לפרסמם מחדש, להעלותם, לשולחם בדואר, לשדרם, להפיצם, או להשתמש בהם ליצירת עבודות נגזרות, ללא הסכמה מראש ובכתב של girlorboy4u. ההרשאה הניתנת לך על ידי girlorboy4u הינה הרשאה מוגבלת, שאינה בלעדית ושאינה ניתנת להעברה, לגשת ולהציג את דפי האינטרנט באתר זה, במחשב שלך בלבד ולשימושך האישי והלא-מסחרי. הרשאה זו מותנית בכך שלא תשנה את התוכן המוצג באתר זה, בכך שתשמור על כל זכויות היוצרים, סימני המסחר ושאר ההודעות הקנייניות ובכך שתקבל עליך כל תנאי, התניה או הודעה כלשהם, המלווים את התוכן או המפורטים בכל אופן אחר באתר זה. על אף הרשום לעיל, כל תוכנה או חומר אחר הזמינים להורדה, לגישה או לשימוש אחר מאתר זה, עם תנאי רישיון, התניות והודעות משלהם, יהיו כפופים לאותם תנאי הרישיון, ההתניות וההודעות שלהם.

אי-עמידה בתנאים, בהתניות ובהודעות באתר זה תביא לביטול אוטומטי של כל זכות שניתנה לך, ללא הודעה מוקדמת כלשהי, ועליך להשמיד מיד את כל העותקים של חומרים שהורדת למחשב, הנמצאים ברשותך או בשליטתך. פרט להרשאה המוגבלת המתוארת בפסקה הקודמת, girlorboy4u לא נותנת לך זכויות או רישיונות כלשהם, מפורשים או משתמעים, עבור פטנטים, סימני מסחר, זכויות יוצרים או זכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני אחרות כלשהן. אינך רשאי לשקף תוכן כלשהו מאתר זה באתר אינטרנט אחר או בכל מדיה אחרת.

הגבלות מסוימות

אין הבטחה או ערבון לכך שהמידע באתר אינטרנט זה יהיה נכון, עדכני או שלם. בנוסף, האתר יכול להכיל אי-דיוקים טכניים או שגיאות דפוס. girlorboy4u אינה מקבלת על עצמה כל אחריות (ובאופן מפורש דוחה מעליה אחריות) לעדכון אתר זה כדי לשמור על עדכניות המידע, או כדי להבטיח את הדיוק או השלמות של מידע כלשהו שפורסם. בהתאם לכך, עליך לוודא שכל המידע המפורסם מדויק ושלם, לפני קבלת החלטה כלשהי הנוגעת לשירותים, מוצרים או עניינים אחרים כלשהם המתוארים באתר זה.

girlorboy4u אינה מעניקה הבטחה כלשהי שבעיות מדווחות כלשהן ייפתרו על-ידה, גם אם girlorboy4u בוחרת לספק מידע שמטרתו הפנית בעיה.

מידע סודי

girlorboy4u אינה מעוניינת לקבל ממך מידע סודי או קנייני באמצעות אתר האינטרנט שלנו. שים לב, שכל מידע או חומר שיישלח ל girlorboy4u ייחשב כלא-סודי. באמצעות שליחה של מידע או חומר ,ל girlorboy4uאתה מעניק לgirlorboy4u רישיון בלתי מוגבל ובלתי חוזר להעתיק, לשכפל, לפרסם, להעלות, לשלוח בדואר, לשדר, להפיץ, להציג בציבור, לבצע, לשנות, ליצור עבודות נגזרות, ולהשתמש בחופשיות בכל אופן אחר, במידע או בחומרים אלה. בנוסף, הינך נותן הסכמתך לכך ש girlorboy4u רשאית להשתמש באופן חופשי בכל טכניקה, רעיון, ידע או מושג שהם שאתה שולח אלינו, לכל מטרה שהיא. עם זאת מובהר, כי לא נחשוף את שמך ולא נפרסם בכל דרך אחרת את העובדה ששלחת אלינו חומרים או מידע אחר, אלא אם: (א) נקבל את הסכמתך להשתמש בשם שלך, או (ב) נודיע לך קודם לכן שהחומרים או מידע אחר שנשלח על ידך לחלק מסוים של אתר זה יפורסמו או שיעשה בהם שימוש אחר בצירוף שמך, או (ג) הדין דורש זאת מאיתנו. מידע זיהוי אישי שאתה שולח ל girlorboy4u למטרת קבלת מוצרים או שירותים, יטופל בהתאם למדיניות הפרטיות שלנו. לקבלת מידע אודות מדיניות הפרטיות של girlorboy4u, לחץ על הלשונית שכותרתה "פרטיות".
קשרים עסקיים

אתר אינטרנט זה עשוי לספק קישורים או הפניות לאתרי אינטרנט ולמשאבים שאינם של girlorboy4u . girlorboy4u אינה יוצרת מצגים כלשהם, אינה מעניקה שום אחריות ואינה מתחייבת באופן כלשהו, ביחס לאתרי אינטרנט שאינם של girlorboy4u או ביחס למשאבים של צד שלישי, העשויים להיות מופנים או נגישים מכל אתר girlorboy4u שהוא, או שהינם בעלי קישור לאתר כלשהו של girlorboy4u . קישור לאתר אינטרנט שאינו של , girlorboy4u אין פירושו ש girlorboy4u תומכת בתוכן של אתר שכזה, בשימוש בו או בבעליו. בנוסף, girlorboy4u אינה צד לעסקאות כלשהן שאתה עשוי להכנס אליהן עם צדדים שלישיים, גם אם למדת על צדדים שכאלו (או השתמשת בקישור לצדדים שכאלו) מאתר של .girlorboy4u בהתאם, הנך מאשר ומסכים ש girlorboy4u אינה אחראית לזמינות של אתרים או משאבים חיצוניים שכאלה, ואינה נושאת באחריות או בחבות לכל תוכן, שירותים, מוצרים או חומרים אחרים הנמצאים באתרים או משאבים אלה, או הזמינים מתוכם.
קישור לאתר זה

על כל הקישורים לאתר אינטרנט זה להיות מאושרים בכתב על-ידי . girlorboy4u. girlorboy4u לא תסכים לקישורים שבהם הקישור והדפים המופעלים על-ידי הקישור (א) יוצרים מסגרות סביב כל דף שהוא באתר אינטרנט זה, או משתמשים בטכניקות אחרות המשנות באופן כלשהו את ההצגה הויזואלית או ההופעה של כל תוכן באתר זה; (ב) מציגים שלא כהלכה את הקשרים שלך עם; girlorboy4u (ג) מרמזים שgirlorboy4u מאשרת אותך, את האתר האינטרנט שלך או את השירותים או המוצרים שאתה מציע, או תומכת בהם; (ד) מציגים מצג שווא או מטעה אודות , girlorboy4u או פוגעים באופן אחר במוניטין הקשור לשם או לסימני המסחר של. כתנאי נוסף לקבלת הרשאה לקישור לאתר זה, אתה מסכים ש girlorboy4u רשאית, בכל עת ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את ההרשאה לקישור לאתר אינטרנט זה. במקרה כזה, אתה מסכים להסיר באופן מיידי כל קישור שהוא לאתר אינטרנט זה, ולחדול מלהשתמש בסימן מסחר כלשהו של girlorboy4u.

תרגומים

טקסטים מסוימים באתר אינטרנט זה עשויים להיות זמינים בשפות זרות. הטקסטים יכולים להיות מתורגמים על-ידי בן אדם או תוכנת מחשב בלבד, ללא התערבות או בדיקה אנושית. תרגומים אלה מסופקים לנוחיותך וgirlorboy4u אינה יוצרת מצגים או התחייבויות כלשהם בנוגע לדיוק או לשלמות התרגום, בין אם מופק על-ידי מחשב ובין אם מבוצע על-ידי בני אדם. לתנאים נוספים, עיין בחלק להלן שכותרתו "הגבלת אחריות".

הגבלת אחריות

השימוש באתר זה הינו על אחריותך בלבד. כל החומרים, המידע, המוצרים, התוכנות, התוכניות והשירותים מסופקים "כמות שהם" ("AS IS"), ללא אחריות או ערבון כלשהם. girlorboy4u דוחה מעליה באופן מפורש, עד לגבול המותר בחוק, כל אחריות, ערבון ומצג, מפורשים או משתמעים, חוקיים ואחרים, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, אחריות הנוגעת לסחירות, להתאמה למטרה מסוימת ולאי-הפרה של זכויות קנייניות וזכויות קניין רוחני. ללא כל הגבלה שהיא, girlorboy4u אינה מתחייבת או ערבה לכך שאתר אינטרנט זה יעבוד ללא הפרעה, יהיה מעודכן, מאובטח או נטול שגיאות. girlorboy4u אינה מתחייבת לסיכויי הצלחה וודאים בהסכם הייעוץ לבחירת מין הילוד. במידה ותוצאת הייעוץ לא הייתה תואמת את הבקשה, אין כל עילה לתביעה של girlorboy4u שכן סיכויי ההצלחה אינם מובטחים כלל וכלל ויתכנו כשלונות. girlorboy4u אינה מבטיחה הצלחה, כמו כן girlorboy4u לא מחויבת להחזיר כל תשלום שנעשה בעבור השרות.

הינך מבין ומסכים, כי במקרה של הורדה או קבלה באופן אחר של חומרים, מידע, מוצרים, תוכנות, תוכניות או שירותים, אתה עושה זאת בהתאם לשיקול דעתך הבלעדי ועל אחריותך בלבד, ואתה האחראי הבלעדי לכל נזק העלול להיגרם, לרבות אובדן נתונים או נזק למערכת המחשב שלך.

הגבלת חבות

בכל מקרה girlorboy4u לא תהיה חבות כלפי צד שהוא, בגין כל נזק ישיר, עקיף, אינצידנטלי, מיוחד או תוצאתי, מכל סוג שהוא, הנוגע לאתר אינטרנט זה, או לכל שימוש שהוא באתר אינטרנט זה או בכל אתר או משאב המקושר, המופנה או הנגיש דרך אתר אינטרנט זה, או בגין שימוש בחומרים, מידע, מוצרים או שירותים כלשהם, הורדתם או גישה אליהם, לרבות, ומבלי לגרוע בכלליות האמור, אובדן רווחים, הפרעה למהלך העסקים, אובדן חסכונות או אובדן תוכניות או נתונים אחרים, גם אם girlorboy4u הועמדה באופן מפורש על דבר האפשרות לנזקים כאמור. הגבלת חבות זו חלה על כל עילת תובענה שהיא, חוזית, נזיקית או כל עילה משפטית אחרת.

על חומרים, מידע, מוצרים, תוכנות ושירותים מסוימים, המוצעים דרך אתר אינטרנט זה עשויים לחול תנאים, התניות והודעות נוספים או אחרים, אשר במקרה של סתירה כלשהי בינם לבין תנאי שימוש אלו, יגברו על תנאי שימוש אלו. אנא עיין בהודעה הישימה בקפידה.

אין לאתר ולא תהיה כל אחריות בנוגע לתכנים. כל שימוש באתר הוא באחריות המשתמש. כל שימוש החורג ממטרות האתר, ע"י כל אדם וגוף, אינו באחריות הנהלת האתר. הנהלת האתר יכולה להציג חלק מהמידע, והכל לפי שיקול דעתה והבנתה המקצועית.
האתר לא ישא בכל אחריות על כל שימוש שנעשה בחומר האתר, לאחר שעבר לשליטה של גוף אחר, או למכשיר קצה כלשהו. לא יהיו לכל גוף טענות בקשר לתוצאות הנובעות מהפרסום באתר, בין בצורה ישירה, ובין בצורה עקיפה. כל שימוש באתר הוא על אחריות המשתמש, והבוחר לפרסם דרכו.
משתמש ישפה את האתר ובעליו בגין כל נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או הוצאות שיגרמו להם – בכלל זה שכר טרחת עורך-דין, והוצאות משפט – עקב הפרת התנאים המפורטים בתקנון זה ואו איזה מהם.
זכויות קניין רוחני

האתר מוגן לפי זכויות יוצרים, אין לחקות או להעתיק או לנצל את האתר לתועלת מסחרית, ללא אישור מראש מבעלי האתר.
א. רישום בעמוד כלשהו באתר מהווה אישור לקבלת הודעת דואר אלקטרוני שיווקית לשירותים השונים המוצעים דרך האתר. ההודעה עצמה תכלול אפשרות למשתמש להסרה מרשימת התפוצה ובמידה ויעשה זאת יוסר בעדכון הרשימות הקרוב הבא. למען הסר ספק, יכול להיות מצב בו משתמש שביקש להסירו מרשימת התפוצה, ימשיך לקבל מספר הודעות בודדות מקמפיינים שכבר נכלל בהם טרם בקשתו, ולכן יפסיק לקבל הודעות עד שבוע ימים ממועד בקשתו להסרה מרשימת התפוצה.

ב. שליחת קורות חיים לחברה דרך האתר ואו דרך המייל מהווים אישור להפצתם לצד ג' אלא אם כן ביקש בכתב אחרת בעל קורות החיים.

ג. חל איסור מוחלט לדוור ואו לשלוח ספאם ואו הודעות ניוזלטר אל כרטיס ביקור ואו דף לידים באופן עצמאי ואו דרך צד ג'. אני / אנו מתחייב/ים בזאת באופן מוחלט וחד משמעי כי לא נשלח הודעות דואר אלקטרוניות (אימיילים / ספאם / ניוז לטר) במישרין או בעקיפין פרסום שיכלול קישור לכרטיס הביקור ואו אל דף הלידים ואו קישור שיבצע הפניה אל כרטיס הביקור ואו דף הלידים.
אני/ו מאשר/ים כי קראתי/נו את סעיף זה והנני מתחייב לכבדו אחרת אשפה את girlorboy4u מייד עם קבלת דרישה בגין כל חוב ו/או נזק שייגרם לה כתוצאה מכל הליך משפטי או תביעה שהוגשה כנגדה בשל שימוש ברשימות הדיוור לרבות בגין כל סכום בו תחויב עפ"י פסק דין ו/או החלטה מערכאה אחרת, לרבות בגין סכום הקבוע בחוק ללא הוכחת נזק ולרבות בסכום שייקבע ע"י בית המשפט בת"א אודות הפסדים שיגרמו ל girlorboy4u כתוצאה מגרימת נזק לדומיין girlorboy4u.com ו/או girlorboy4u.co.il כגון: כניסה לרשימה שחורה, חסימת כתובת ה- IP של האתר וכדומה.

למען הסר ספק: תנועת הגולשים לכרטיס ביקור ואו דף הלידים תגיע אך ורק רק מפרסום במודל PPC ואו פרסום באנרים ואו טקסט לינקים באתרים לגיטימיים (אתר לגיטימי הנו אתר שאינו מכיל תוכן למבוגרים).

בעלי כרטיסי משתמש רשאים להציג לינק אליו בחתימת האישית בהודעות דואר יוצא שלהם. ידוע לי כי שמורה ל girlorboy4u הזכות להסיר את דף הלידים ואו כרטיס הביקור ללא התראה במידה ולא אעמוד בהתחייבויותיי, ללא קשר לשיפוי.

אישור המשתמש

עצם הכניסה לאתר (למעט דף הבית) והמשך השימוש בו ואו ביצוע הרשמה באחד העמודים, מהווה אישור כי המשתמש מסכים לתנאי התקנון, ולכל האמור בו, ואישור כי המשתמש יפעל בכל מקרה בהתאם להוראות והתנאים המפורטים בו.

עקבו אחרינו